http://www.workpermitthai.com

visa and work permit for expatriates in thailand

ให้บริการขอทำใบอนุญาตทำงาน วีซ่าธุรกิจ แต่งงาน ครอบครัว 1 ปี สำหรับคนต่างชาติในประเทศไทย

หน้าแรก: รับทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยสำหรับคนต่างชาติ
บริการ: บริการงานคนต่างด้าวเพื่ออยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง
ราคาและใบเสนอราคา: สำหรับการทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
ใบอนุญาตทำงานไทย: กฎระเบียบ หลักเกณฑ์และเอกสารที่จำเป็น
วีซ่าเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรไทย: ใบอนุญาตทำงานไทย: กฎระเบียบ หลักเกณฑ์และเอกสารที่จำเป็น
วีซ่าคนอยู่ชั่วคราวและการขอตรวจลงตรา: การขอวีซ่าเพื่อเข้ามาในประเทศไทย
การขอตรวจลงตราและเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตรา:ใบอนุญาตทำงานไทย: กฎระเบียบ หลักเกณฑ์และเอกสารที่จำเป็น
ติดต่อ: ขอรายละเอียดเพิ่มเติมและราคา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการจัดหางาน
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สถานกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
 


พิเศษ ช่วงโปรโมชั่น วันนี้ ติดต่อวันนี้ รับส่วนลด 10% สำหรับต่างชาติตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
หรือ เลือกแพ็กเกจ
1. ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน + วีซ่า 1 ปี ราคาค่าบริการเพียง
18,000
บาท สำหรับ Group A (One Stop)*
และ 22,000 บาท สำหรับ Group B, C (จัดหางานกรุงเทพ+ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ)*

2. ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ + วีซ่า 1 ปี ราคาค่าบริการเพียง
21,000
บาท สำหรับ Group A (One Stop)*
และ 28,000 บาท สำหรับ Group B, C (จัดหางานกรุงเทพ+ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ)*
3. ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ + วีซ่า 1 ปี
กรณีเปลี่ยนบริษัทและไม่ต้องการเดินทางออกนอกประเทศ ราคาค่าบริการเพียง
29,000 บาท สำหรับ Group A (One Stop)*
และ 39,000 บาท สำหรับ Group B, C (จัดหางานกรุงเทพ+ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ)*

* ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมรัฐบาล 5,000 บาท

ใบอนุญาตทำงาน
ค่าบริการ (บาท)
ค่าธรรมเนียม (ประมาณ)
ใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (one stop)
10,000 / ปี
3,100 / ปี
ใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (พื้นที่ กรุงเทพฯ)
13,000 / ปี
3,100 / ปี
ใบอนุญาตทำงาน สำนักงานผู้แทน ฉบับใหม่ 1 ปี (one stop)
10,000 / ปี
3,100 / ปี
ใบอนุญาตทำงาน และวีซ่า BOI ฉบับใหม่ 1 ปี และขออนุมัติตำแหน่ง และบรรจุตำแหน่ง (one stop)
25,000 / ปี
8,700 / ปี
ใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ครั้งเดียวหรือเฉพาะครั้งแรก
10,000 / ครั้ง
3,100
ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และรายงานผลประจำปี 1 ปี (one stop)
9,000 / ปี
3,100 - 4,800 / ปี
ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน สำนักงานผู้แทน และรายงานผลประจำปี 1 ปี (จัดหางานกรุงเทพ)
10,000 / ปี
3,100 - 4,800 / ปี
ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน สำนักงานผู้แทน และรายงานผลประจำปี 1 ปี (one stop)
9,000 / ปี
3,100 - 4,800 / ปี
ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน BOI และรายงานผลประจำปี 1 ปี (one stop)
7,000 / ปี
3,100 / ปี
หรือ
หรือ
หรือ
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มที่อยู่ ตำแหน่ง ลักษณะการทำงาน ท้องที่การทำงาน ประเภทการทำงาน ประเภทกิจการ
3,000-4,000
ขั้นอยู่กับประเภทการเปลี่ยนแปลง
แจ้งออกจากการทำงาน และคืนใบอนุญาตทำงาน
2,500
-
"ให้บริการรูปแบบพิเศษแบบใหม่ คือ ทางเราจะจัดเอกสารให้ทั้งหมด เพื่อให้ลูกค้านำไปยื่นเอง แล้วให้คำแนะนำอย่างเป็นขั้นตอน"
50% ของราคาข้างต้น
-


VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)
ค่าบริการ (บาท)
ค่าธรรมเนียม
Visa 1 ปี (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าต่างชาติในครั้งแรก) ปีและและปีต่อมา ยื่นที่ศูนย์ One Stop
11,100
1,900
Visa 1 ปี (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าต่างชาติในครั้งแรก) ปีและและปีต่อมา ยื่นที่ศูนย์ ตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการ
14,100
1,900
Visa 1 ปี (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าต่างชาติในครั้งแรก) ปีและและปีต่อมา ประเภทอื่นๆ เช่น วีซ่าติดตาม คู่สมรสเป็นคนต่างชาติ วีซ่าแต่งงาน วีซ่าเกษียรอายุ วีซ่านักท่องเที่ยว วีซ่าแต่งงาน ยื่นที่ศูนย์ ตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการ
10,100 - 14,100
1,900
Visa สำหรับคู่สมรส และบุตร (ภรรยา 6,500 / บุตร 4,500)
10,000 / ครอบครัว
1,900 / คน
Visa 1 ปี ประเภท สำนักงานผู้แทน / ธุรกิจต่างด้าว / BOI
10,100
1,900
การเปลี่ยนวีซ่า หรือยื่นขอตรวจลงตรา เป็น NON-B, NON-O (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าต่างชาติทุกครั้ง) ยื่นที่ศูนย์ ตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการ
20,000-33,000
2,000
รายงานตัวการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน
2,000-3,500
-
เปลี่ยนหนังสือเดินทาง และประทับตราวีซ่าในเล่มใหม่
2,500-4,000
-
Re-Entry Visa Single ขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง
1,700-2,700
1,000
Re-Entry Visa Multiple ขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง
1,700-2,700
3,800
การต่ออายุ Visa ประเภท 'B'
ตามแต่กรณี
ตามแต่กรณี
"ให้บริการรูปแบบพิเศษแบบใหม่ คือ ทางเราจะจัดเอกสารให้ทั้งหมด เพื่อให้ลูกค้านำไปยื่นเอง แล้วให้คำแนะนำอย่างเป็นขั้นตอน"
50% ของราคาข้างต้น
-
* ราคาข้างต้น ไม่รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาลแล้ว ลูกค้าเป็นผู้ชำระ


ทะเบียนพาณิชย์ และบริการด้านอื่นๆ (งดบริการชั่วคราว)

การจดทะเบียน
ค่าบริการ (บาท)
ค่าธรรมเนียม (ประมาณ)
ค่าธรรมเนียมรัฐบาลสำหรับการจดทะเบียน จัดตั้งบริษัท:
-
7,000 / ทุน1 ล้าน
ค่าดำเนินงานจดทะเบียนบริษัท ตั้งแต่ต้นจนจบ ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 2 ล้านบาท:
5,000
-
ค่าดำเนินงานจดทะเบียนบริษัท ตั้งแต่ต้นจนจบ ทุนจดทะเบียน 2-4 ล้านบาท:
6,000 - 8,000
-
ค่าดำเนินงานจดทะเบียนบริษัท ตั้งแต่ต้นจนจบ ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป:
10,000
-
สำนักงานผู้แทน / ธุรกิจคนต่างด้าว :
25,000
-
การขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม & บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี :
2,000 & 1,000
-
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trademark) :
6,000
ขึ้นอยู่กับประเภท
ยื่นภาษีรายเดือน :
1,000 ขึ้นไป / เดือน
-
บริการด้านภาษี และบัญชี :
4,000 ขึ้นไป / เดือน
-
เปลี่ยนแปลงบริษัท เช่น เปลี่ยนที่อยู่, เพิ่มทุน และอื่น:
ตามแต่กรณี
ประมาณ 3,000 / เรื่อง
ขึ้นอยู่กับประเภท
ตรวจสอบบัญชีประจำปี และงบการเงินประจำปี:
ตามแต่กรณี
15,000 - 40,000
-
ให้คำปรึกษาในการจัดตั้งสำนักงาน :
5,000
-
ให้เช่าสำนักงาน และอุปกรณ์สำนักงาน :
2,000 ขึ้นไป / เดือน
-
บริการรับ-ส่งเอกสาร :
ราย เดือน / ตามแต่ละกรณี
-
นโยบายการทำงานของเรา ต้องรวดเร็ว ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และราคาสมเหตุผล ควบคู่กับบริการอย่างประทับใจต่อลูกค้า ถ้ามีปัญหาหรือข้อซักถามประการใด กรุณาติดต่อเราในทันที.

หมายเหตุ:

1. กรณีบริษัทว่าจ้างคนต่างชาติเข้าทำงาน ต้องมีทุนจดทะเบียน 2,000,000 ล้านบาท ต่อ คนต่างชาติ 1 ท่าน
2. กรณีบริษัทว่าจ้างคนต่างชาติเข้าทำงาน ต้องมีพนักงานคนไทยอย่างน้อย 4 ท่าน ต่อ คนต่างชาติ 1 ท่าน

เงื่อนไขเกี่ยวกับราคา:

* ค่าบริการเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับปริมณฑล และ 4,000 บาท สำหรับต่างจังหวัด
* ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

___________________________________________________________
| หน้าแรก | บริการ | ราคาและรายละเอียดใบเสนอราคา |
| ใบอนุญาตทำงาน | วีซ่าอยู่ในราชอาณาจักร 1 ปี | การขอตรวจลงตราจากต่างประเทศ |
| การขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(วีซ่า)ในประเทศไทย | ติดต่อ |

Premier Solicitor Office
954/3 CHAN ROAD (SOI WAT PAI-NGERN), BANGKLO, BANGKORLAEM BANGKOK 10120 THAILAND
Tel / Fax: +66 (0) 2212-9100 Mobile +66 (0) 81 567-0800 E-mail : issa_th@yahoo.com (Khun Issara)

 

copyright © 2008 Premier Solicitor